RODO

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wraz z dniem 25 maja 2018 roku zmianie uległy europejskie i krajowe standardy ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A. Motyl Sp. z o.o.  z siedzibą w Bystrzejowicach Pierwszych, Bystrzejowice Pierwsze 82, 21-050 Piaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000292591, NIP: 712-30-95-970, REGON: 060304325.

Ma Pani/ Pan prawo:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
do usunięcia danych;
do ograniczenia ich przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania: a) sprzeciw „marketingowy” – ma Pani/ Pan możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Po skorzystaniu z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w tym celu; b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – może Pani / Pan skorzystać z tego prawa np. gdy przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Wówczas należy wskazać nam Pani/ Pana szczególną sytuację, która Pani/ Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w tym celu, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani / Pana danych osobowych są nadrzędne wobec Pani / Pana praw, lub gdy Pani / Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
do przenoszenia danych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z tych praw może Pani / Pan skorzystać wysyłając wniosek na adres siedziby Spółki lub adres e-maila: rodomotyl@apc.com.pl . Uprawnienie do skorzystania z przysługujących Pani / Panu praw wynika z przepisów prawa i zależeć może od podstawy prawnej przetwarzania Pani/ Pana danych.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach:

zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pan i/Pan stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce,
ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur i dokumentów księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
marketingu bezpośredniego,
tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki,
weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Przetwarzamy m. in. następujące kategorie Pani / Pana danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, wypłacalność, transakcje finansowe.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Spółki lub kontrahenta.

Przewidywanymi odbiorcami Pani / Pana danych osobowych są: instytucje publiczne, uprawnione do odbioru i przetwarzania Pani / Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze Spółką; inne podmioty przetwarzające dane
w imieniu administratora, nasi partnerzy handlowi , dystrybutorzy, przewoźnicy a także pracownicy i współpracownicy Spółki lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy. Jeśli nie poda nam Pani / Pan swoich danych osobowych możemy odmówić zawarcia z Panią / Panem umowy. W celu ułatwienia kontaktów handlowych możemy poprosić Panią / Pana o przekazanie nam dodatkowych Pani / Pana danych osobowych.

Możemy poprosić Panią / Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych
w jasno i konkretnie określonym celu, innym niż wykonanie i realizacja umowy, której Pani / Pan jesteście stroną. Udzieloną nam zgodę może Pani/ Pan w każdej chwili wycofać. Jednakże wycofanie to nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/ Pana danych przed cofnięciem zgody.

Pani/ Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani / Pana, lub ze strony internetowe Pani / Pana firmy, albo pozyskaliśmy z ogólnodostępnych baz danych (m. in. CEiIDG, KRS, itp.).

Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/ Pana danych poza obszar EOG (czyli Europejskiego Obszaru Gospodarcze, obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Pani / Pana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Pani / Panu prawach oraz o sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany adres Spółki lub e-mailem na adres: rodomotyl@apc.com.pl

 

PLIKI COOKIES

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) dla zapewnienia lepszej obsługi internatów odwiedzających portal A. Motyl. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na politykę prywatności.

 

RODO

W związku z wejściem w życie obowiązków wynikających z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), uprzejmie informujemy, iż A. Motyl Sp. z o.o. podjęła odpowiednie kroki, aby dostosować się do nowych wymogów i zapewnić należytą ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.

Szczegółowe informacje na temat Państwa praw oraz naszych obowiązków wynikających z RODO znajdują się na naszej stronie internetowej tutaj

 

ADRES I MAPA DOJAZDOWA

A. MOTYL Sp. z o.o.
Bystrzejowice Pierwsze 82
21-050 Piaski

 

Wszelkie prawa zastrzeżone A. Motyl © 2024

 

Projekt i wykonanie Digital Mind Solutions LTD